Хичээлийн танилцуулга, Стандарт

ХИЧЭЭЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА