Судалгааны магистр

СУДАЛГААНЫ МАГИСТР

Сургалтын төлөвлөгөө нийт 35 багц цаг байна. Судалгааны магистрын хувьд магистрын судалгааны ажил бичиж, эрдэм шинжилгээний 8 багц цаг биелүүлнэ. Үндсэн хичээлийн хувьд мэргэжлийн хичээл 10 багц цаг, мэргэшүүлэх хичээл 17 багц цаг байна.