Мэргэжлийн магистр

МЭРГЭЖЛИЙН МАГИСТР

Сургалтын төлөвлөгөө нийт 35 багц цаг байна. Мэргэжлийн магистрын хувьд магистрын судалгааны ажил бичихгүй мэргэжлийн дадлага хийж багц цаг биелүүлнэ. Үндсэн хичээлийн хувьд ерөнхий суурь хичээл 4 багц (харилцааны чадвар, гадаад хэл), мэргэжлийн хичээл 12 багц цаг, мэргэшүүлэх 14 багц цаг, мэргэжлийн дадлага 4, төгсөлтийн шалгалт 3 багц цаг байна.