Суралцах хугацаа

Суралцах хугацаа

Магистрын хөтөлбөрийн хувьд 1 улиралд заавал судлах 6, сонгон судлах 10, судалгааны 4, шалгалтын 1 нийт 15 долоо хоног хичээллэнэ.  

 

Магистрын хөтөлбөрийн суралцах хугацаа 1,5 -2 жил байна.