Судлах цаг

СУДЛАХ ЦАГ ТӨЛӨВЛӨЛТ

Суралцагч тухайн хөтөлбөрөө 35 кредитын багц цагийг судлана. 

I. МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ: 10 кр 

  • Заавал судлах 6 кр
  • Сонгон судлах 4 кр

II. МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛ: 17 кр

  • Заавал судлах 6 кр
  • Сонгон судлах 8 кр +3 кр /Суралцах чиглэл, багшаа сонгоно+ Бусад сургууль, судалгааны хүрээлэнгээс/

III. МАГИСТРЫН ТӨГСӨЛТИЙН АЖИЛ: 8 кр