Сургалтын төлөвлөгөө

МУБИС-ИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ 

  "СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ" МАГИСТРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Бусад мэдээ